Granturi 50.000-500.000 euro
Sursa: Pixabay.com

Granturi de 50.000-500.000 euro prin masura 4.1.1.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a publicat Ghidul solicitantului aferent Investițiilor destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență, acțiunea 4.1.1. „Investiții în activități productive” din cadrul Axei prioritare 4.

Informații oferite de MIPE pentru cei care doresc să solicite finanțare pentru granturi:

 • Pentru proiectele care intră sub incidența ajutorului de minimis valoarea finanțării nerambursabile este de minim 50.000 euro și maxim 200.000 euro, iar pentru proiectele care intră sub incidența ajutorului de stat valoarea finanțării nerambursabile este de minim 50.000 euro și maxim 500.000 euro;
 • Potențialii beneficiari se pot înrola în aplicația IMMRECOVER pentru pregătirea documentelor începând cu data de 16 august 2022, data la care începe perioada de preînscriere;
 • Lansarea apelului de proiecte și depunerea propunerilor de proiecte în aplicația informatică IMM Recover va avea loc pe data de 23 august 2022;
 • Înregistrarea şi transmiterea cererilor de finanțare pentru granturi în aplicaţia electronică IMM Recover, împreună cu toate anexele solicitate prin Ghidul solicitantului se va face începând cu data de 23 august 2022, ora 10.00, pentru o perioadă de 7 zile calendaristice;

 • Apelul pentru granturi de 50.000-500.000 euro se va încheia pe data de 29 august 2022, ora 23:59:59;

Descarcă de AICI Ghidul solicitantului pentru Acțiunea 4.1.1-POC, cu anexele aferente.

Alte informații:

Beneficiarii sunt:

a) Pentru granturile de investiții sub forma de ajutor de minimis – Microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în sectoarele eligibile prevăzute în Anexa nr. 12, menționate mai jos:

– Clasa P– Învățământ;

– Clasa Q – Sănătate și asistență socială;

– Clasa S – Alte activități de servicii.

Granturile pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii, sub forma de ajutor de minimis, se acordă pe întreg teritoriul naţional și nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor în procent de:

– 5% microîntreprinderi,

– 10% pentru întreprinderile mici,

– 15% pentru întreprinderile mijlocii

b) Pentru granturile de investiții sub forma de ajutor de stat – Microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în sectoarele eligibile prevăzute în Anexa nr. 13, menționate mai jos:

 • – Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
 • – Clasa F – Construcții;
 • – Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
 • – Clasa H – Transport și depozitare;
 • – Clasa I – Hoteluri și restaurante potrivit anexei nr. 13

Dispun de cofinanțare proprie a proiectului neafectată de ajutor de stat, în completarea procentelor prevăzute în anexa nr. 14 la ghid;

Tipuri de activități eligibile:

 1. a) modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție/servicii existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție/servicii pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de construire în conformitate cu legislația specifică în vigoare;
 2. b) dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficiență energetică necesare activității de producție și servicii precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de producție/servicii existente.

Criteriile avute în vedere la evaluarea tehnică și financiară a granturilor și punctajul acordat pe fiecare criteriu în parte sunt următoarele:

a) Scăderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019, ca urmare a crizei COVID – 15 puncte

Se determină cu formula de calcul:

Unde:

ΔCA – reprezintă modificarea cifrei de afaceri la data de 31.12.2020 față de 31.12.2019;

CA2019 – reprezintă cifra de afaceri realizată potrivit situațiilor financiare anuale aferente anului 2019 depuse la Ministerul Finanțelor;

CA2020– reprezintă cifra de afaceri realizată potrivit situațiilor financiare anuale aferente anului 2020 depuse la Ministerul Finanțelor;

 • ≥30% – 15 puncte;
 • ⦋20%÷30%)┤- 10 puncte
 • ⦋10% ÷ 20%)┤ – 5 puncte;
 • < 10% – 0 puncte.

b) Scăderea ratei profitului operațional aferent exercițiului financiar 2020 în raport cu exercițiul financiar 2019 ținând cont de valorile rezultatului exercițiului financiar ca urmare a crizei COVID – 35 puncte

Se determină cu formula de calcul:

Unde:

▪ Δπop – reprezintă variația profitului operațional la data de 31.12.2020 față de 31.12.2019;

πop2019 – profitul operațional realizat potrivit situațiilor financiare anuale aferente anului 2019 depuse la Ministerul Finanțelor;

▪ πop2020 – profitul operațional realizat potrivit situațiilor financiare anuale aferente anului 2020 depuse la Ministerul Finanțelor;

 • ≤ 30% – 35 puncte;
 • ├(30% ÷ 40%⦌- 25 puncte;
 • ├(40% ÷ 50%⦌ – 15 puncte;
 • ├(50% ÷ 60%⦌ – 10 puncte;
 • ├(60% ÷ 70%⦌ – 5 puncte;
 • >70% – 0 puncte.

c) Rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar 2019 – 30 puncte

Se determină cu relația de calcul:

Unde:

▪ Rop2019 – reprezintă rentabilitatea activității operaționale realizată în anul 2019;

▪ πop2019– reprezintă profitul operațional realizat potrivit situațiilor financiare anuale aferente anului 2019, depuse la Ministerul Finanțelor;

CA2019 – reprezintă cifra de afaceri realizată potrivit situațiilor financiare anuale aferente anului 2019.

 • > 30% – 30 puncte;
 • ├(20% ÷ 30%⦌- 20 puncte;
 • ├(10% ÷ 20%⦌- 10 puncte;
 • ├(5% ÷ 10%⦌- 5 puncte;
 • ≤ 5% – 0 puncte.

d) Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) / Banca Naţională a României (BNR) – 5 puncte:

 • Sold negativ – 5 puncte;
 • Sold pozitiv – 0 puncte

e) Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate a proiectului – cifra de afaceri împărțită la numărul mediu de angajați (anul de referință este 2020, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal cu cel din anul 2020) – 15 puncte:

Se determină cu formula de calcul: Δ𝑊=𝑊𝑁+3−𝑊2020𝑊2020

Unde:

▪ ΔW – reprezintă variația productivității muncii realizată în anul 3 de implementare a proiectului și productivitatea din anul referință al proiectului, respectiv anul 2020;

WN+3 reprezintă productivitatea muncii realizată în anul trei de implementare a proiectului determinată ca raport între cifra de afaceri realizată în anul 3 de implementare a proiectului și numărul de angajați prevăzuți pentru anul 3 de implementare a proiectului. Numărul de angajați luați în calcul pentru anul 3 de implementare a proiectului nu poate fi mai mic decât cel din anul referință 2020;

W2020– reprezintă productivitatea muncii realizată în anul 2020 și se determină ca raport între cifra de afaceri din anul 2020 și numărul mediu de angajați deținuți de IMM-uri în anul 2020;

 • ≥15% – 15 puncte;
 • ≥10% < 15% – 7 puncte;
 • < 10% – 0 puncte;

Criteriu suplimentar granturi

In situația în care s-a realizat tranzacţionarea unor părţi sociale înainte cu 90 de zile de depunerea cererii de finanţare, solicitanţii vor fi penalizaţi prin scăderea a 5 puncte din punctajul total realizat.

Banii pentru granturi sunt împărțiți astfel:

a) schema de ajutor de minimis în valoare de 59.690.099 euro – granturi destinate investițiilor  necesare capacităților de prestare de servicii, din care 50.000.000 euro FEDR-REACT-EU și  9.690.099 euro cofinanțare de la bugetul de stat se alocă din bugetul POC 2014-2020, precum și fonduri alocate prin aplicarea mecanismului de supracontractare.

b) schema de ajutor de stat în valoare de 179.070.298 euro – granturi destinate investițiilor în  retehnologizare necesare capacităților de producție, din care 150.000.000 euro cu finanțare  prin FEDR-REACT EU și 29.070.298 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat, din bugetul Programului operațional Competitivitate 2014-2020 prin Axa prioritară 4 – Acțiunea 4.1.1

Solicitanții de granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare servicii, sub formă de ajutor de minimis, trebuie să îndeplininească cumulativ următoarele condiții:

a) au înregistrat profit operațional din activitatea operațională, respectiv din activitatea de exploatare în anul 2019;

b) sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;

c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

d) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de 5% pentru microîntreprinderi, 10% pentru întreprinderile mici, respectiv 15% pentru întreprinderile mijlocii;

e) nu sunt considerați întreprindere în dificultate la 31 decembrie 2019, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare cu modificările şi completările ulterioare;

f) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități (costuri eligibile) sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități;

g) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de minimis;

h) grantul pentru investiții în capacitatea de prestări servicii solicitat este cu o valoare minimă de 50.000 euro și valoarea maximă de 200.000 euro, pe durata a trei exerciţii financiare, și nu depășește de maximum cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019;

i) minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care permit o contribuție semnificativă la atenuarea schimbărilor climatice fără a prejudicia în mod semnificativ alte obiective de mediu iar celelalte componente de investiții nu aduc prejudicii semnificative niciunuia dintre obiectivele de mediu;

Solicitanții de granturi pentru investiții necesare retehnologizării, sub forma de ajutor de stat, trebuie să îndeplininească cumulativ următoarele condiții:

a) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în anul 2019;

b) sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;

c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

d) grantul pentru investiții în retehnologizare solicitat are o valoare de minim 50.000 euro și valoare maximă de 500.000 euro si reprezintă de maxim cinci ori cifra de afaceri din anul 2019;

e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului neafectată de ajutor de stat, în completarea procentelor prevăzute în anexa nr. 14 la ghid;

f) nu sunt considerate întreprinderi în dificultate la 31 decembrie 2019, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările si completările ulterioare;

g) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități (costuri eligibile) sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități;

h) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat;

i) minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care permit o contribuție semnificativă la atenuarea schimbărilor climatice fără a prejudicia în mod semnificativ alte obiective de mediu iar celelalte componente de investiții nu aduc prejudicii semnificative niciunuia dintre obiectivele de mediu;

j) nu au efectuat o relocare, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul, în condițiile art. 2, pct. II, sub-punctul 61¹ din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare;

Vezi descriere program Start Up Nation 2022

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.