BUNURI CARE POT FI ARENDATE

Pot fi arendate orice bunuri agricole, cum ar fi:
a) terenurile cu destinație agricolă, și anume terenuri agricole productive – arabile, viile,
livezile, pepinierele viticole, pomicole, arbuștii fructiferi, plantațiile de hamei și duzi, pășunile împădurite, terenurile ocupate cu construcții și instalații agrozootehnice, amenajările piscicole și de îmbunătățiri funciare, drumurile tehnologice, platformele și spațiile de depozitare care servesc nevoilor producției agricole și terenurile neproductive care pot fi amenajate și folosite pentru producția agricolă;

b) animalele, construcțiile de orice fel, mașinile, utilajele și alte asemenea bunuri destinate
exploatării agricole.

Contractul de arendare trebuie încheiat în formă scrisă, sub sancțiunea nulității absolute.

Arendașul trebuie să depună un exemplar al contractului la consiliul local în a
cărui rază teritorială se află bunurile agricole arendate, pentru a fi înregistrat într-un
registru special ținut de secretarul consiliului local; când bunurile arendate sunt situate în
raza teritorială a mai multor consilii locale, câte un exemplar al contractului se depune la
fiecare consiliu local în a cărui rază teritorială sunt situate bunurile arendate.

STABILIREA VENITULUI NET DIN ARENDĂ

Venitul net din arendă se stabilește la fiecare plată prin deducerea din venitul brut a
cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.
Pentru recunoașterea deductibilității cheltuielii în cotă de 40% din venitului brut
arendatorul nu este obligat să prezinte organului fiscal documente justificative.
Cheltuiala deductibilă aferentă venitului, stabilită în cota forfetară de 40% aplicată la venitul brut.

Exemplu:

Pfa X a arendat 1 ha de pamant de la persoana fizica Y, cu contract de arenda unde este stipulat pretul de arendare de 100lei/luna.

Determinare venit net din arenda = (100lei/luna x 12 luni)-40%(100lei/luna x 12 luni)

Venit net arenda = 1200 lei – 40% x 1200lei = 720 lei

CALCULAREA, REȚINEREA ȘI PLATA IMPOZITULUI

Calculul, reținerea și plata impozitului aferent veniturilor din arendă intră în sarcina
arendașului.
Impozitul pe veniturile din arendă se calculează, la fiecare plată a arendei, prin aplicarea
cotei de 10% asupra venitului net.
Impozitul astfel calculat se reține și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.

Impozit caluculat si retinut de arendas = Venit net x 10 % = 720 lei x 10 % = 72 lei

Rest de plata catre arendator = 1200 lei – 72 lei = 1128 lei

Arendașii au obligatia sa completeze și să depună, până la data de 25 inclusiv a
lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile formularul 112- “Declarație
privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, în care declară impozitul pe veniturile din arendă calculat și reținut.

Formularul 112 se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Semnarea declarației se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor
de servicii de certificare, acreditat în condițiile legii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.