Oportunitate de finantare pentru tinerii fermieri prin submasura 6.1,,SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI’’

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunţă lansarea în perioada 27 august – 26 noiembrie 2021 a primei sesiuni din 2021 de depunere a Cererilor de finanţare pentru submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și este de:

70 000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare – procesare sau agricultură ecologică* pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;

60 000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare – procesare sau agricultură ecologică pentru exploatațiile 12.000 € SO și 29.999 SO

50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;

40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 € SO și 29.999 € SO.

Pentru a calcula valoarea SO a exploatației deținute puteți aceesa LISTA COEFICIENȚILOR DE CALCUL AI PRODUCȚIEI STANDARD PENTRU SECTORUL VEGETAL ȘI ZOOTEHNIC

Fondurile disponibile pentru sM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” sunt de 100.000.000 Euro, din care 30.000.000 Euro pentru zona montană.

Solicitanţi eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin submăsură 6.1 sunt:

  • Tânărul fermier care se instalează ca unic șef al exploatației agricole.

Tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii de finanțare, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații.

Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile, tânărul fermier trebuie să se afle în proces de instalare într-o exploataţie agricolă care are dimensiunea de minimum 12.000 SO (dimensiune minimă atinsă la momentul depunerii Cererii de finanțare şi nu constituie creare de condiții artificiale consolidarea exploatației înainte de depunerea Cererii de finanțare), iar înregistrarea pentru prima dată a microîntreprinderii/ întreprinderii mici, sau pentru prima dată a unui cod CAEN agricol în cadrul întreprinderii deja existente prin care solicită sprijin, trebuie să aibă loc cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de finanțare la AFIR, iar înscrierea la APIA şi/ sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/ DSVSA a exploataţiei deţinute sub entitatea economică prin care solicită sprijin, se face în acelaşi termen de maximum 24 de luni;

Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 6.1, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  •  să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici;
  •  deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 și 50.000 SO
  •  deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre condițiile care vor fi dezvoltate în secţiunea dedicată formării profesionale la prezentul Ghid;
  •  prezintă un Plan de afaceri viabil pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei agricole pentru care solicită sprijin prin intermediul acestei submăsuri;
  •  beneficiarul îşi va stabili domiciliul, sediul social precum şi locul de muncă – în cazul în care este încadrat într-o activitate salarizată, în Unitatea Administrativ Teritorială  în care este înregistrată exploataţia sau zona limitrofă a UAT în care este înregistrată exploataţia vizată pentru sprijin, până la momentul demarării implementării Planului de Afaceri, ca o precondiţie a gestionării eficiente a Planului de Afaceri – în cazul în care aceste cerințe nu sunt îndeplinite la momentul depunerii cererii de finanțare;
  • implementarea (demararea) Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
  •  solicitantul se angajează să devină fermier activ (conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/ 2013) în termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării7;
  •  înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării Planului de Afaceri);
  •  în cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor şi condiţia referitoare la existența platformei de gunoi de grajd nu este îndeplinită la momentul depunerii Cererii de finanțare, Planul de afaceri va prevede în mod obligatoriu modalitatea de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu şi a legislaţiei aplicabile

 

Criterii de selecție pentru submasura 6.1,,SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI’’

Nr. Crt. Principii de selecţie și criterii de selecție Punctaj
P1. Principiul comasării exploatațiilor, având în vedere numărul exploatațiilor preluate integral maximum

20 pct

1.1 Solicitantul preia integral minimum trei exploatații agricole 20
1.2 Solicitantul preia integral două exploatații agricole 15
1.3 Solicitantul preia integral cel puţin o exploatație agricolă 10
P2. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol/ veterinar/ economie agrară maximum

20 pct

2.1 Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/ zootehnic/ mixt) 20
2.2 Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/ zootehnic/ mixt) 15
2.3 Solicitantul prezintă dovada urmării unui curs de calificare/ instruire superior nivelului minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate, pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/ zootehnic/ mixt), cel puţin Nivelul I de calificare, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesională. 10
P3. Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate maximum

5 puncte

3.1 Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol ridicat (conform studiului ICPA – anexat ghidului solicitantului) 5
3.2 Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol mediu (mijlociu) (conform studiului ICPA – anexat ghidului solicitantului) 3
P4. Principiul integrării în cadrul planurilor de afaceri a activităților de protecție a mediului și utilizare eficientă a resurselor precum gestionarea eficientă a gunoiului de grajd, agricultură de precizie etc. maximum 15 pct

 

4.1 Planul de afaceri cuprinde cel putin o actiune de protecție a mediului și utilizare eficientă a resurselor, precum:

•agricultură ecologică;

•agricultură de precizie;

Exemple: sisteme automatizate de irigații, senzori de determinare a umidității din sol etc.;

•combaterea biologică a dăunătorilor/ polenizare biologică*;

Exemple: capcane cu feromoni și utilizarea prădătorilor naturali, polenizare biologică cu bondari etc.;

•utilizare de energie din surse regenerabile

Exemple: panouri solare, instalații/ echipamente pentru transformarea biomasei etc.;

•producere de compost în scopul folosirii ca îngrășământ, gestionarea eficientă a gunoiului de grajd peste nivelul minim prevăzut la eligibilitate.

În cadrul acestui principiu fiecare acțiune propusă în planul de afaceri va fi punctată cu 5 puncte și vor fi luate în considerare maximum 3 acțiuni întrunind astfel max 15 puncte.

*Proiectele solicitanţilor care deţin cel puţin 5 familii de albine (stupi) vor fi punctate cu 5 puncte.

P5. Principiul integrării în cadrul planurilor de afaceri a construirii și modernizării clădiri cu destinație agro-alimentară, achiziției de echipamente în vederea creșterii performanței economice a exploatației maximum 25 pct

 

5.1 Planul de afaceri prevede construcție și/ sau modernizare clădiri cu destinație agroalimentară

Exemple: sere, solarii, adăposturi animale, spații de depozitare, utilizate în activităţile fermei etc.

13
5.2 Planul de afaceri prevede achiziție de echipamente (Orice tip de utilaj/ echipament care contribuie la creșterea eficientei exploatației, eligibil prin fișa măsurii). 12
P6. Principiul apartenenţei la o formă asociativă cu rol economic (cooperativă, grup sau organizație de producători)

Solicitantul trebuie să fie membru în forma asociativă la momentul depunerii Cererii de Finanțare. Acesta poate avea calitatea de cel puțin membru asociat.

Verificarea cu privire la comercializarea prin intermediul formei asociative se va face conform legislației în vigoare.

maximum

15 pct

Total punctaj 100 pct

 

PRAGURILE DE CALITATE lunare: – pentru submăsura 6.1 sunt:

·         75 de puncte (perioada 27 aug. – 26 sept. 2021),

·         50 de puncte (perioada 27 sept. – 26 oct. 2021),

·         30 de puncte (perioada 27 oct. – 26 noi. 2021).

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.